Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt "Alternatywa" - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

by pomagać mieszkańcom miasta

Rybnik. Miasto z ikrą Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Poniedziałek 23 lipca 2018

Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Projekt "Alternatywa"OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Alternatywa” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku jest projektem partnerskim. Partnerem projektu w zakresie Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika jest „Stowarzyszenie 17-tka”. W ramach reintegracji zawodowej zawiązana została współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, a część zadań zostanie zlecona instytucji posiadającej uprawnienia do reintegracji zawodowej. Takie rozwiązanie zapewnia kompleksowe i innowacyjne podejście do realizowanych zadań, dzięki dopełniającym się obszarom działalności partnerów.

Pierwszy okres realizacji projektu „Alternatywa” obejmuje daty od 18 września 2015 do 31 grudnia 2017.

Całkowita kwota projektu wynosi 1 702 410,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 447 048,50 zł.

 

NADRZĘDNY CEL PROJEKTU:

Celem projektu „Altenatywa” jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego - 125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zwiększenie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie,

2. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, nauka godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupą docelową projektu są osoby zamieszkujące na terenie Miasta Rybnika, które nie pracują, nie są aktywne zawodowo, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także osoby, które zagrożone są utratą pracy. Uczestnikami mogą być osoby, które z tych powodów doświadczają wykluczenia społecznego, mają problem samodzielnie przezwyciężyć swoją trudną sytuację. Wspierane będą osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, z zasiłków rodzinnych, PFRON, pomocy żywnościowej FAED.

 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

 

JAKIMI METODAMI PRACUJEMY W ZESPOLE PRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

 Zespół Pracy ze Społecznością Lokalną wprowadza innowatorskie rozwiązanie rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. W praktyce oznacza to, że osoba prowadząca pracę socjalną z osobą, rodziną i środowiskiem, nie prowadzi postępowań dotyczących przyznania świadczeń. Korzyścią takiego rozwiązania, które jest proponowanym kierunkiem zmian w pomocy społecznej (opracowane w ramach standaryzacji usług w pomocy społecznej), jest wzrost jakości pracy socjalnej i podmiotowe traktowanie klientów pomocy społecznej.

Pracownik socjalny realizujący wyłącznie pracę socjalną prowadzi działania służące wzmocnieniu lub odzyskaniu przez uczestnika zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, nie wyznaczane normami prawnymi, a jedynie profesjonalnymi zasadami postępowania pracy socjalnej. Celem pracy socjalnej jest zmiana, która powoduje poprawę funkcjonowania osoby lub rodziny.

Zespół Pracy ze Społecznością Lokalną kładzie nacisk na realizację pracy trzema metodami pracy socjalnej, nie zapominając o metodzie organizowania środowiska lokalnego. Udzielane wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby, a wsparcie kompleksowe dążące do reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach Programów organizowane są grupy wsparcia, grupy edukacyjne i samopomocowe, dla uczestników, które mają na celu zwiększenie wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym
i społeczeństwie. Organizowane warsztaty z zakresu zmiany wizerunku, motywacyjne i gospodarowania własnym budżetem oraz zajęcia ze specjalistami i szkolenia zawodowe pozwalają na zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami aktywnymi, często w formie zabawy.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić ankietę rekrutacyjną, dostępną w punktach terenowych Ośrodka, lub Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 44-200 Rybnik, w pokoju nr 6.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

1 702 410,00 zł


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2018 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt