OPS w Rybniku - Inspektor Ochrony Danych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Inspektor Ochrony Danych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

by pomagać mieszkańcom miasta

Rybnik. Miasto z ikrą Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Piątek 17 sierpnia 2018

Imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Inspektor Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku, przy Żużlowej 25, 44-200 Rybnik, adres e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl (dalej jako „ADO").

 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacław Knura, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik, adresem mailowym: iodo@opsrybnik.pol.pl

 

3. Dane osobowe zebrane podczas wywiadu środowiskowego w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406) oraz telefonu/adresu e-mail zostały pozyskane bezpośrednio od osoby zainteresowanej. Dane osobowe wnioskodawcy i wszystkich osób wymienionych w wywiadzie przetwarzane będą w celu otrzymania środków pomocowych przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) oraz, na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt. a) - f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt. a - j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest  obowiązek wynikający z przeprowadzenia procedury przyznania środków pomocowych, dalszego procesowania związanego ze złożonymi wnioskami, dochodzenia swoich roszczeń i praw, przewidzianych w innych przepisach prawa.

 

4. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor OPS w Rybniku, personel obsługujący, osoby upoważnione, Urząd Miasta w Rybniku, inne podmioty przewidziane w przepisach szczególnych.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Administratora, nie dłużej niż 25 lat.


6. Przysługuje Pani/Panu :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO,

 

7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości dalszego procedowania zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach dotyczących udzielania pomocy społecznej.

 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2018 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt