Informacje i wiadomości – Blog Pomocspoleczna.Rybnik.pl

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to system krajowej polityki społecznej mający na celu wspieranie osób i rodzin w pokonywaniu trudnych warunków życia, z którymi nie mogą sobie poradzić. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w ich wysiłkach na rzecz zaspokojenia potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach. Pozwala również zapobiegać trudnym warunkom życia i pomaga im usamodzielnić się i zintegrować z otoczeniem. Pomoc społeczna wspiera ludzi i rodziny w formie materialnej, materialnej i usługowej. System pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz osoby pozbawione dochodów. Ministerstwo sformułowało politykę pomocy społecznej. Określa kierunki działań, przygotowuje rozwiązania, wyznacza standardy i nadzoruje ich wdrażanie.

Przygotował rządowe i resortowe plany wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych i wykluczeniem społecznym. Formułowanie i doskonalenie standardów usług i  środowiskowych organizacji pomocy społecznej oraz nadzorowanie ich wdrażania.

Historia pomocy społecznej

Pomoc społeczna – jedna z krajowych instytucji polityki społecznej, której głównym zadaniem jest wykorzystanie zdolności, siły i zasobów własnych jednostki, aby pomóc jednostkom i rodzinom w radzeniu sobie z trudnym życiem, którego nie potrafią pokonać. Źródła dobrobytu narodowego można znaleźć w ustawie „Poor People Law”, ustanowionej w Anglii w 1601 r., Zgodnie z którą miasto (hrabstwo) jest zobowiązane do pomocy osobom pozbawionym opieki rodzinnej. W okresie rozwoju przemysłowego i narodzin kapitalizmu znaczenie pomocy społecznej nadal rosło. Dało to początek nowym regulacjom: Anglii w 1834 r. (Reforma prawa dla ubogich), Danii w 1849 r. (Zgodnie z duńską konstytucją) i Polsce w 1817 r.

Klasyfikacja pomocy społecznej

Ze względu na formę Realizacja rzeczowa – pomoc społeczna świadczona w formie innej niż pieniężna. Jest to pomoc bardziej ukierunkowana, a ryzyko nadużyć jest mniejsze. Jednak to znacznie ogranicza podmiotowość wnioskodawcy i utrudnia mu alokację środków w razie potrzeby. Zrealizuj w gotówce. Ze względu na skalę pomocy Stała pomoc – zazwyczaj pieniężna i rzeczowa, odpowiednia dla osób, które z różnych powodów nie mogą pracować, a zatem muszą zarabiać na życie. Skala tej pomocy jest różna, chociaż jej główną częścią są środki przekazywane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy jest zwykle niewielka i stabilna. W tej grupie znajdują się również osoby pobierające renty socjalne.

Regularna pomoc udzielana osobom lub rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie zapewnić sobie wystarczających środków do życia. Pomoc ta przybiera formę korzyści ekonomicznych lub materialnych lub obu. Skala udzielanej w ten sposób pomocy jest zmienna, a liczba beneficjentów w Polsce zależy głównie od liczby osób, które utraciły zasiłek dla bezrobotnych. Pomoc doraźna – różne formy świadczeń (w tym świadczenia specyficzne) w postaci materialnej i pieniężnej – ta forma pomocy jest w większości uznaniowa. Wynika to z możliwości organizatorów i darczyńców, a także różnorodności potrzeb odbiorców. Ta forma pomocy obejmuje również wyżywienie, schronienie i odzież. Instytut Opieki Społecznej.

Misja Pomocy społecznej

Misja pomocy społecznej Pomoc społeczna obejmuje w szczególności: Przyznawać i wypłacać świadczenia (np. Świadczenia szczególne, świadczenia okresowe) określone w dekrecie, Praca społeczna, Obsługuj i rozwijaj niezbędną infrastrukturę społeczną. Analizować i oceniać zjawiska generujące zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, Wykonuj zadania, które wynikają z rozpoznanych potrzeb społecznych Rozwijaj nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach ustalonych potrzeb.

Struktura pomocy społecznej w Polsce:

Udzielania pomocy w formie pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych, świadczenia usług i wsparcia materialnego w ośrodkach pomocy społecznej prowadzonych przez każdą gminę i kierowania ich do ośrodków wsparcia; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w miastach na prawach powiatu – miejskie ośrodki pomocy rodzinie), schroniska prowadzą domy pomocy społecznej, opiekują się dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, pogotowie) i rodzin zastępczych; Regionalne Centrum Polityki Społecznej (w Urzędzie Marszałkowskim) – zajmuje się koordynacją polityk społecznych w zakresie autonomicznej pomocy rządowej

W urzędach wojewódzkich wydziały polityki społecznej kontrolują i nadzorują realizację zadań samorządów gminnych, wiejskich i samorządowych województw, w tym jakość działalności organizacji pomocy społecznej (ale tylko w zakresie powierzonych zadań); Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się koordynacją polityk społecznych w całej Polsce i przygotowuje zmiany w obowiązujących przepisach Pomoc społeczna w Polsce jest organizowana przez rząd i lokalne agencje administracyjne oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Więcej na https://halonews.pl/

Możesz również polubić